Quy định pháp luật cần tuân thủ khi Thiết kế Website

Hướng dẫn khách hàng của IT24 hoàn thiện các thủ tục pháp luật liên quan
Các nội dung: Thông báo tên miền, hoàn tất hợp đồng dịch vụ Thiết kế Website…